หน้าที่ จป เทคนิค คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค

0 Comments
อบรม จป เทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีหลายระดับ หนึ่งในนั้นคือ จป เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ซึ่งกิจการประเภท โรงงาน คลังสินค้า สิ่งก่อสร้าง ซ่อมบำรุง โลจิสติกส์ และสถานีบริการน้ำมัน ที่มีลูกจ้าง 20-49 คนต้องแต่งตั้งให้มี จป เทคนิค ลูกจ้าง 50-99 คน ต้องมี จป เทคนิคขั้นสูง วันนี้เราจะพามาดูว่าหน้าที่ จป เทคนิค โดยหลักๆ มีอะไรบ้าง รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค

คุณสมบัติของ จป เทคนิค

 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • เป็น จป หัวหน้างานและได้ผ่านการอบรม จป เทคนิค
 • เคยเป็นหรือเป็น จป พื้นฐานตามประกาศของกระทรวงแรงงานฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2540

บทบาทหน้าที่ของ จป เทคนิค

1.เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย

2.จัดทำรายงานการประสบอันตราย

3.รวบรวมสถิติ จัดทำรายงานและเสนอแนะการประสบอันตราย

4.ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย

5.วิเคราะห์งาน บ่งชี้อันตราย

การอบรม จป เทคนิค ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค และผ่านการอบรมในหลักสูตร โดยต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรเต็มเวลาและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์กำหนด สำหรับหลักสูตรการอบรม จป เทคนิค มีด้วยกันทั้งหมด 4 หมวดวิชา มีระยะเวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 1 : หมวดวิชาการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 • แนวคิดการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • บทบาทหน้าที่ของ จป เทคนิค

หมวดวิชาที่ 2 : หมวดวิชาด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • สาระสำคัญของกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
 • การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

หมวดวิชาที่ 3 : หมวดวิชาการวิเคราะห์งาน เพื่อบ่งชี้อันตราย

 • เทคนิคการบ่งชี้อันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 • เทคนิคการบ่งชี้อันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
 • เทคนิคการบ่งชี้อันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง

หมวดวิชาที่ 4 : การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย

 • ฝึกปฏิบัติจัดทำขั้นตอนการทำงาน
 • สอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

รู้หรือไม่ว่าหากสถานประกอบการใด ไม่จัดตั้งให้มี จป เทคนิค ตามที่กฎหมายกำหนดจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การอบรม จป เทคนิค ปัจจุบันผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน นายจ้างสามารถส่งพนักงานเข้ารับการรอบรม จป เทคนิคได้ง่ายๆ เพราะปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ได้จัดหลักสูตร อบรม จป เทคนิคออนไลน์ เช่น อบรมผ่านโปรแกรมซูม เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม แต่หน่วยงานนั้นๆ จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

Leave a Reply

Your email address will not be published.